Koninklijke Knokse Biljartvereniging Zanzibar   
          opgericht in 1935               
aangesloten  K.B.B.B.  Gewest beide vlaanderen

 

Een biljartvereniging met een familiale sfeer

Het lokaal

Sportcentrum Laguna

Krommedijk 32 - 8300 KNOKKE HEIST

0472-34.31.00

 

 

Sedert enkele weken zijn er heel wat aanpassingswerken gedaan om het lokaal frisser te laten uitzien.

Enkele veranderingen:

  • Een nieuwe meubel werd aangebracht ter verfraaiïng van het interieur, dit bevat een grote aquarium met zoutwater en exotische vissen, een inschrijvingstafel/bureel waar de clubs hun administratie kunnen voltooien. Hier is ondergebracht een Pc(eigendom Zanzibar-M.Delaere) met printer (eigendom Zanzibar), die aangesloten is op het digitaal netwerk en in samenwerking met de 2 digitale schermen en aangeslote PC's (eigendom Zanzibar).
  • De eigen biljartkeu's kunnen na het spelen worden opgeborgen in een daarvoor voorziene kast onder de trap, in lokkertjes die kan afgehuurd worden aan  € 25.00/maand. deze zijn voorzien van een degitaal cijferslot elk met zijn eigen code. 
  • Alle hulpstukken zijn bevestigd aan een nieuw rek tussen de twee berictborden aan de hoofdmuur en zijn vrij te gebruiken. Na gebruik hiervan vragen we de gebruikte hulpstukken weer op deze plaats te bevestigen.
  • Er is vanaf heden ook de mogelijkheid om iets te eten, kleinere gerechtjes in de cafetaria, grotere gerechten in de kiosk beneden aan de tennisclub. De kiosk is te bereiken via de buitentrap aan het groot terras. Er is dus niet meer toegelaten, gezien de eigen restaurantuitbating,  eigen voedsel of versnaperingen van buiten af mee te nemen om dit dan ter plaatse te nuttigen.
  • Eventuele bestellingen zoals hapjes, broodjes e.d. kunnen worden aangevraagd en gereserveerd om dit tussentijds of achteraf te gebruiken.
  • Wens je in de kiosk/restaurant een tafel te reserveren, aarzel hiervooral niet, je kan dit waarnemen en aan democratische prijzen een gezellig samenzijn afronden.
  • Openingsuren van het lokaal vind je hieronder

 

 
Leden-voorwaarden 2022-2023

Om lid te worden aan  de Koninklijke Knokse Boljartgilde Zanzibar dient men zich in te schrijven

als competitielid driebanden of lid zijn van de federatie Koninklijke Belgische Biljartbond.

      Voordeel hierbij dat het speelgeld verminderd wordt naar 50 %

 

Lidgeld:                                  €     25.00 per jaar

Driebanden Competitie:  €       5.00 per deelname  

Speelgeld per uur;              €      6.00 per uur - per tafel

 

Federatieleden

Lidgeld:                                                           € 25.00 per jaar

Deelname Driebanden Competitie:     €   5.00 per deelname  niet verplichte deelname voor federatiespelers 

Speelgeld per uur;                                      €   6.00 per uur - per tafel

Federatie bijdrage:                                     € 72.00 per jaar

Federatie kleine kaart:                             €  15.00 per jaar

Beker der Gewesten deelname:             € 12.50 per jaar

Beker van België Klein/Groot biljart: € 12.50 per biljart

Recreatieve spelers

Speelgeld per uur;                                      €  6.00 per uur - per tafel

 

Het bestuur

Marc Delaere

Bruno De Bouvere

Patrick Vercruysse

Voorzitter

Sportbestuurder

Bestuurslid District Brugge Zeekust

Docent restauranthouder - Culinair auteur

Begeleider kooksessies - Gepensioneerd

Ondervoorzitter

Secretaris - PR

Penningmeester

 

 

Opening lokaal

 

Het lokaal is open van maandag tot en met zaterdag vanaf 14.00 uur
Voorrang tot spelen wordt gegeven aan de federatieve wedstrijden
en de interne clubcompetities
Uitzonderlijke wijzigingen zijn mogelijk, bekijk deze op het tabblad "Kalender"
Uitrusting

4 biljarts van 2.30 m

Verzekering Sportongevallen

Definities
Voor de interpretatie van de algemene, bijzondere en speciale voorwaarden van deze overeenkomst, dient te
worden verstaan onder:
1. verzekeringsnemer
de natuurlijke of de rechtsperso(o)n(en) die de overeenkomst afsluit(en);
2. Ethias
Ethias nv, rue des Croisiers 24, 4000 Luik
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken
Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979,
BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007,
BS van 16 januari 2007)
RPR Luik BTW BE 0404.484.654 Rekening Belfius Bank: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB;
3. verzekerden
de natuurlijke of rechtspersonen die genieten van de waarborg verleend door de overeenkomst;
4. schadegeval
elk feit waardoor schade veroorzaakt wordt welke aanleiding kan geven tot de toepassing van de waarborg van de overeenkomst;
5. derden
alle natuurlijke of rechtspersonen andere dan de in artikel 1.1. vermelde verzekerden;
6. verzekerde activiteiten
de in de speciale en/of bijzondere voorwaarden vermelde activiteiten van de verzekeringsnemer en van zijn aangesloten clubs; zij kunnen zowel in België als in het buitenland plaatsvinden. Zijn o.a. in de verzekering begrepen voor zover ze door de verzekeringsnemer of door zijn aangesloten clubs georganiseerd worden in het raam van de verzekerde activiteiten: kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, toernooien, voorstellingen, trainingen, demonstraties, oefeningen, verplaatsingen, reizen (verblijf inbegrepen) alsook andere activiteiten (feestmaal, spelen, ...) georganiseerd voor de leden van de verzekeringsnemer. Daarenboven blijft de waarborg eveneens verworven aan de verzekerden die actief deelnemen bij de organisatie door de verzekeringsnemer of door zijn aangesloten clubs van allerlei activiteiten waarbij het publiek betrokken wordt zoals bals, fancy-fair, ...;
7. weg naar en van de activiteiten
het normale traject dat de verzekerde moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar de activiteiten plaatsvinden (of naar de  vastgestelde verzamelplaats) en omgekeerd.
Het begrip « weg naar en van de activiteiten » wordt geïnterpreteerd naar analogie met het begrip « weg van het werk » zoals vastgesteld in de arbeidsongevallenwetgeving;
8. dienst Rechtsbijstand

 

Bijzondere Voorwaarden


interne dienst van Ethias belast met het afzonderlijke beheer en de regeling van de schadegevallen rechtsbijstand.

Prins-Bisschopssingel 73 B-3500 HASSELT
info.verzekering@ethias.be

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ P O L I S N R : 4 5 . 4 4 1 . 2 9 7 C L I E N T : 9 7 9 5 8 3 0 B I J V O E G S E L : 0 0 0 │
│ B E H E E R D E R : 2 1 5 4 - P 0 8 1 5 4 I N S P E C T E U R : 0 6 │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden van toepassing, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden
2154-551-10/20
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
V E R Z E K E R I N G S N E M E R K O N I N K L I J K E K N O K S E
BILJARTVERENIGING ZANZIBAR
Paul Parmentierlaan 88
8300 KNOKKE
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
V E R Z E K E R D R I S I C O B u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n l i c h a m e l i j k e
ongevallen - Biljart
De waarborgen zijn verleend als volgt :
- Afdelingen A en B: zie artikel 1 der algemene voorwaarden;
- Afdeling C: de leden van de verzekeringsnemer.
V E R V A L D A G       0 1 s e p t e m b e r
A A N V A N G S D A T U M     0 1 s e p t e m b e r 2 0 2 1
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
P R E M I E ( + ) v o o r d e p e r i o d e v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 2 1 t o t 3 1 / 0 8 / 2 0 2 2
115,00 EUR, te verhogen met taksen
(+) waarvan 7,19 EUR acquisitiekosten en 2,78 EUR
âdministratiekosten inbegrepen in de premie(s).
Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules.
De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat door de verzekeringsoveenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie- en administatiekosten,
bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten
dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
P R E M I E O P 1 1 5 , 0 0 E U R , t e v e r h o g e n m e t t a k s e n
V E R V A L D A G ( + )
(+) waarvan 7,19 EUR acquisitiekosten en 2,78 EUR
âdministratiekosten inbegrepen in de premie(s).
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Prins-Bisschopssingel 73
B-3500 HASSELT
info.verzekering@ethias.be
Opgemaakt in tweevoud te Hasselt op 21 januari 2021.
Voor Ethias De verzekeringsnemer
Prins-Bisschopssingel 73 B-3500 HASSELT
info.verzekering@ethias.be
45.441.297/000/AV 2154-551-10/20
V E R Z E K E R I N G T E G E N S P O R T O N G E V A L L E N
S P E C I A L E V O O R W A A R D E N
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ D e z e  s p e c i a l e v o o r w a a r d e n  v u l l e n  d e  a l g e m e n e v o o r w a a r d e n  a a n  e n   s c h a f f e n  z e  a f  i n  d e  m a t e  w a a r i n  z i j 

    h i e r m e e  t e g e n s t r i j d i g  zi j n .  D i t  g e l d t  e v e n e e n s  v o o r  d e  b i j z o n d e r e  v o o r w a a r d e n  t e n  o p z i c h t e   v a n  d e  s p e c i a l e

    e n  a l g e m e n e  v o o r w a a r d e n . │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
V E R L E E N D E W A A R B O R G E N E N W A A R B O R G B E D R A G E N
V e r l e e n d e w a a r b o r g e n V e r z e k e r d e b e d r a g e n


Afdeling A - Burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke schade (per schadegeval)      5.000.000,00 EUR
- materiële schade (per schadegeval)              625.000,00 EUR


Afdeling B - Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
- burgerlijke verdediging zoals in Afdeling A
- strafrechtelijke verdediging (per schadegeval) 12.500,00 EUR 


Afdeling C - Lichamelijke ongevallen
- behandelings- en begrafeniskosten
- in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot 100 % van het tarief
- tandprothese - max per ongeval 500,00 EUR
- max per tand 125,00 EUR
- vervoerkosten van het slachtoffer barema arbeidsongevallen
- begrafeniskosten tot 620,00 EUR
- niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot 250,00 EUR
- vaste vergoedingen
- in geval van overlijden (per slachtoffer) 7.500,00 EUR
- in geval van bestendige invaliditeit (per slachtoffer) 15.000,00 EUR
- in geval van tijdelijke ongeschiktheid per slachtoffer niet verzekerd risico art. 11 C van de algemene voorwaarden is afgeschaft

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de waarborgen van de afdelingen A en B verleend zijn aan de verzekerden vermeld in de punten 2, 3 en 4 van artikel 1 der algemene voorwaarden voor zover zij lid zijn van de verzekeringsnemer. 

 

De verzekeringsnemer verbindt zich er toe een lijst bij te houden met de namen van de leden en deze ter inzage te houden van Ethias telkens zij hierom zou verzoeken.


Zo een binnen de verzekerde activiteiten gewaarborgd schadegeval onder toepassing van de wet van 3 juli 2005 valt, is, in afwijking van eventuele
tegenstrijdige bepalingen opgenomen in onderhavige polis, de verzekeringsnemer gewaarborgd conform de voorwaarden bepaald in het Koninklijk Besluit
van 19 december 2006 (B.S. 22 december 2006). De uitsluitingen opgenomen in artikel 5 van dit Koninklijk Besluit zijn integraal van toepassing.


P R E M I E
Deze verzekering wordt afgesloten tegen betaling van een forfaitaire jaarpremie van 115,00 EUR, te verhogen met taksen indien de verzekeringsnemer eraan onderworpen is.


Bij de berekening van deze premie werd er rekening gehouden met de verklaring van de verzekeringsnemer, namelijk dat hij jaarlijks 23 tot 27 leden tellen


Mocht zich in voormelde toestand een wijziging voordoen, verbindt de verzekeringsnemer zich ertoe Ethias hiervan in kennis te stellen en de eventueel hieraan verbonden premiewijziging te aanvaarden.